Podmienky ochrany osobných údajovI. Identifikácia Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom internetového portálu „megazľava.sk“ je regionPRESS, s.r.o., so sídlom: Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 13867/T (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
 • Adresa: Študentská 2, 917 01 Trnava
 • Tel. kontakt: +421 33 552 19 24
 • E-mail: info@regionpress.sk
Prevádzkovateľ nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu a preto zodpovednú osobu neurčil.
 

II. Zákonnosť spracúvania

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účely uvedené v týchto podmienkach ochrany osobných údajov (ďalej len „Dotknutá osoba“).

Dotknutá osoba poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje na účely uvedené v bode 3. týchto podmienok ochrany osobných údajov v zmysle:
 • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“),
 • Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“),
 • Ostatných predpisov o ochrane osobných údajov (ďalej len „Ostatné predpisy“).
 • (Nariadenie, Zákon a Ostatné predpisy spolu ďalej len „Predpisy o ochrane osobných údajov“)
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy na základe vopred stanoveného právneho základu a v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov.
 

III. Účely a právne základy spracúvania

III.1 Registrácia užívateľa

Registráciou na stránke www.megazlava.sk Prevádzkovateľ získava osobné údaje Dotknutej osoby a Dotknutá osoba je povinná dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky, v zmysle ktorých Prevádzkovateľ poskytuje Dotknutej osobe služby.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe plnenia zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia uzatvorenej medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom. Zmluva je uzatvorená registráciou a potvrdením Všeobecných obchodných podmienok.

Pri registrácii užívateľa spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje: prezývka (nick), meno, priezvisko, pohlavie ,mobilné číslo, e-mailová adresa, miesto, kde sa najviac zdržujete. V databáze ďalej Prevádzkovateľ eviduje užívateľské správanie Dotknutej osoby: kliknutia na zľavy, vyhľadávania, IP adresu a pod.

Dotknutá osoba je oprávnená využívať služby aj bez registrácie. Ak sa Dotknutá osoba registruje a neposkytne vyššie uvedené osobné údaje pri registrácii, Dotknutá osoba sa nemôže stať registrovaným užívateľom a nedôjde k uzatvoreniu zmluvy.

V prípade registrácie spracúva Prevádzkovateľ údaje o Dotknutej osobe počas doby registrácie účtu, ako aj 5 rokov od posledného prihlásenia Dotknutej osoby do účtu alebo 5 rokov odo dňa deaktivácie účtu. Dotknutá osoba je oprávnená účet odstrániť. Odstránením účtu budú vymazané všetky osobné údaje Dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov, ktoré Dotknutá osoba poskytuje na plnenie zmlúv (t. j. pri registrácii užívateľa).

III.2 Súťaže

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby za účelom účasti Dotknutej osoby v súťaži na základe súhlasu Dotknutej osoby v zmysle čl. 6., ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Prevádzkovateľ je pri každej súťaži oprávnený vyžadovať osobné údaje v inom rozsahu, a to v závislosti od hodnoty výhry (napr. pri výhrach vyššej hodnoty môže vyžadovať osobné údaje v širšom rozsahu).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o Dotknutej osobe počas súťaže, ako aj počas 30 dní od skončenia súťaže, a to z dôvodu doručenia výhry, prípadne určenia iného výhercu, ak Prevádzkovateľ určuje náhradného výhercu (napr. pri neprevzatí výhry pôvodným výhercom).

Dotknutá osoba je oprávnená súhlas kedykoľvek odvolať.

III.3 Newsletter

Prevádzkovateľ získava osobné údaje za účelom zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu, a to prihlásením sa Dotknutej osoby do odberu newsletter na stránke www.megazlava.sk. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe čl. 6. ods. 1. písm. a) Nariadenia. Prevádzkovateľ získava od Dotknutej osoby preukázateľný a jednoznačný súhlas so spracúvaním e-mailovej adresy, ktorú Dotknutá osoba uvádza kliknutím na „Zľavy e-mailom každý deň“, v sekcii „Nová registrácia“, v sekcii „Začíname“, prípadne iným spôsobom.

Prevádzkovateľ získava súhlas na účely marketingu za účelom:
 • informovania Dotknutej osoby o nových akciách poskytovateľov, alebo
 • informovania Dotknutej osoby o novinkách týkajúcich sa stránky www.megazlava.sk.
Prevádzkovateľ využíva osobné údaje Dotknutej osoby výlučne za účelom, na ktorý udelila Dotknutá osoba Prevádzkovateľovi súhlas. Prevádzkovateľ nevyžaduje súhlas pod hrozbou uzatvorenia zmluvného vzťahu (napr. pri registrácii užívateľa alebo uzatvorení zmluvy).

Dotknutá osoba je oprávnená súhlas kedykoľvek odvolať.

Prevádzkovateľ spracúva e-mailovú adresu Dotknutej osoby 2 roky odo dňa získania súhlasu.

III.4 Kontaktný formulár

Prevádzkovateľ vybavuje požiadavky Dotknutých osôb, ktoré sú Prevádzkovateľovi doručené prostredníctvom kontaktného formulára. Do kontaktného formulára uvádza Dotknutá osoba meno, priezvisko, e-mailovú adresu, dôvod kontaktu a správu pre Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vyžaduje tieto osobné údaje Dotknutej osoby za účelom identifikácie Dotknutej osoby k riadnemu vybaveniu požiadavky Dotknutej osoby. Tak ako v prípade súťaží, je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, spracúvať osobné údaje za účelom vybavenia požiadavky dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 30 dní odo dňa úplného a konečného vybavenia požiadavky Dotknutej osoby, ak nejde o požiadavky týkajúce sa objednávky alebo reklamácie, ktoré je Prevádzkovateľ povinný uchovávať počas zákonom stanovenej doby (napr. údaje o reklamácii uchováva Prevádzkovateľ 2 roky odo dňa podania reklamácie).

III.5 Sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy

Prevádzkovateľ na stránke www.megazlava.sk sprostredkúva dodanie tovaru alebo služieb pre poskytovateľov, t. j. Dotknutá osoba ako zákazník uzatvára zmluvu s poskytovateľom.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom sprostredkovania uzatvárania zmlúv medzi Dotknutou osobou a poskytovateľom. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia. Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na sprostredkovaní uzatvorenia zmluvy a poskytovateľ ako tretia strana má záujem na uzatvorení zmluvy, pričom pre Dotknutú osobu je primerané očakávať, že Prevádzkovateľ ako poskytovateľ služby spracúva osobné údaje Dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje počas 3 rokov odo dňa uzatvorenia sprostredkúvanej zmluvy
 

IV. Práva dotknutých osôb

Predpisy o ochrane osobných údajov ustanovujú práva Dotknutých osôb. Ak spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutej osoby vo svojom mene, poskytuje Prevádzkovateľ Dotknutej osobe informácie a realizuje práva Dotknutej osoby v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä:
 • právo odvolať súhlas: Dotknutá osoba tam, kde udelila súhlas so spracúvaním osobných údajov má právo kedykoľvek odvolať súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Dotknutej osobe spracúvali.
 • právo na prístup: Dotknutá osoba má právo na informácie o tom, aké osobné údaje má Prevádzkovateľ o Dotknutej osobe k dispozícii a ako osobné údaje Dotknutej osoby používa.
 • právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré nie sú správne alebo doplnenie neúplných osobných údajov. Dotknutá osoba, ktorá má zriadený účet (je registrovaným užívateľom) môže zmeniť tieto osobné údaje po prihlásení do účtu.
 • právo na vymazanie: Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, tzv. právo na zabudnutie. V prípade, ak osobné údaje nie sú už ďalej potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali, ak je odvolaný súhlas, ak Dotknutá osoba namieta spracúvaniu osobných údajov a pod. Dotknutá osoba, ktorá má zriadený účet (je registrovaným užívateľom) môže vymazať tieto osobné údaje po prihlásení do účtu – odstrániť účet.
 • právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania v prípade, ak to umožňuje Nariadenie. Obmedzenie spracúvania je možné napr. ak Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné, Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely ďalšieho spracúvania a pod.
 • právo na prenosnosť: Dotknutá osoba je oprávnená získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v bežne používanom a čitateľnom formáte, a preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na základe súhlasu alebo automatizovanými prostriedkami.
 • právo namietať: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa napr. spracúvania na základe oprávneného záujmu alebo pri profilovaní. Prevádzkovateľ nespracúva ďalej osobné údaje dotknutej osoby, ak sa nepreukáže, že má oprávnené záujmy na ďalšom spracúvaní a tie prevyšujú práva a slobody Dotknutej osoby.
 • právo podať sťažnosť: Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť priamo Prevádzkovateľovi, na adrese: regionPRESS, s.r.o., so sídlom Študentská 2, 917 01 Trnava alebo prostredníctvom e-mailu gdpr@regionpress.sk alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č. 02 32 31 32 14 alebo emailom na adrese statny.dozor@pdp.gov.sk.
Prevádzkovateľ prijíma prostredníctvom interných predpisov vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť Dotknutým osobám všetky informácie uvedené v tomto bode, ako aj všetky informácie v zmysle Nariadenia, pričom tieto informácie poskytuje v stručnej, transparentnej, dostupnej a ľahko zrozumiteľnej forme.

Tam, kde Prevádzkovateľ získava osobné údaje v mene poskytovateľa, poskytovateľ plní informačné povinnosti a realizuje práva Dotknutých osôb. Prevádzkovateľ poskytuje poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní informácií a realizácii práv Dotknutých osôb.
 

V. Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.
 

VI. Príjemcovia

Príjemcom je hostingová spoločnosť.

Web Site Design s.r.o.
Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava

V prípade, ak je to nevyhnutné a existuje dôvod v zmysle platných právnych predpisov, o poskytnutie informácií môžu požiadať Prevádzkovateľa aj príslušné orgány verejnej moci, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje Dotknutých osôb takým orgánom výlučne v prípade legitímneho zákonného dôvodu.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje, ktoré získal v mene poskytovateľov, poskytovateľom, za účelom plnenia zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov medzi Prevádzkovateľom a poskytovateľom (napr. pri nákupe kupónu zákazníkom). Poskytovateľ má vytvorený užívateľský prístup k Dotknutým osobám – Zákazníkom, ktorí uskutočnili objednávku u poskytovateľa. Poskytovateľ nemá prístup k osobným údajom Dotknutých osôb, ktoré si u poskytovateľa neobjednali kupón.
 

VII. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje Dotknutých osôb profilovaním, t. j. akoukoľvek formou automatizovaného spracúvania, napr. posielaním ponúk podľa predchádzajúcich nákupov, vyhodnotením určitých osobných aspektov akou je poloha a pod.

V prípade polohy, polohu uvádza sama Dotknutá osoba keď prejaví záujem o zasielanie ponúk emailom.
 

VIII. Cookies a Affiliate

Prevádzkovateľ pre zlepšenie poskytovania služieb využíva na stránke www.mojazlava.sk tzv. „cookies“, ktoré zaznamenávajú informácie o každom návštevníkovi stránky, jej zariadení, preferenciách a pod. (ďalej len „Cookies“). Prevádzkovateľ využíva výlučne esenciálne Cookies potrebné k zachovaniu základnej funkčnosti stránky www.mojazlava.sk a analytické Cookies, ktoré sú potrebné pre zaznamenávanie návštevnosti a zdrojov návštevnosti, konverzie pre zvýšenie výkonu, pohybu a sú používané na zlepšovanie jednotlivých služieb Prevádzkovateľa. Všetky tieto Cookies sú anonymné.

Prevádzkovateľ využíva na stránke www.mojazlava.sk Cookies, ktoré slúžia na reklamné účely k získavaniu a profilovaniu záujmov Dotknutých osôb. a ktoré sú prepojené s Affiliate programom Prevádzkovateľa umiestneného na stránke www.mojazlava.sk. Tieto Cookies sú reklamné Cookies a prostredníctvom nich Prevádzkovateľ zbiera informácie, aby porozumel užívateľskému správaniu.
 


Tieto Podmienky ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 25. 05. 2018.
Kde sa nachádzam?
Úvodná stránka GDPR