Všeobecné obchodné podmienky


Prevádzkovateľ internetového portálu MegaZlava.sk je spoločnosť regionPRESS, s.r.o. so sídlom v Trnave, Študentská 2, 917 01, so sídlom prevádzky v Bratislave, Blatnícka 3. Prevádzkovateľ vydáva v súlade s platnou legislatívou SR tieto Všeobecné obchodné podmienky pre stránku MegaZlava.sk.

I. Všeobecné ustanovenie

Prevádzkovateľ na svojom internetovom portáli MegaZlava.sk umožňuje zákazníkovi získať kupóny na určitý tovar či službu (ďalej len "kupón"). Prevádzkovateľ len sprostredkúva dodanie tovaru či poskytnutie služby, tovar priamo nepredáva a služby priamo neposkytuje. Dodávateľom tovaru či Poskytovateľom služby je osoba odlišná od Prevádzkovateľ, ktorá je v ponuke tovaru či služby vždy predtým presne identifikovaná (ďalej len "Poskytovateľ"). Zákazník objednaním a zaplatením tovaru či služby bezvýhradne akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky pre portál MegaZlava.sk zverejnené Prevádzkovateľom na internetovom portáli MegaZlava.sk. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre portál MegaZlava.sk bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa, Zákazníka a Poskytovateľa.
 

II. Obsah vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom

Obsahom vzťahu je záväzok Prevádzkovateľa umožniť Zákazníkovi získať kupón na tovar či službu Poskytovateľom popísanú v ponuke a záväzok Zákazníka zaplatiť za tento kupón dohodnutú cenu na účet Prevádzkovateľa za stanovených podmienok.
 

III. Objednanie kupónu

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Odoslaním objednávky Prevádzkovateľovi sa objednávka pre zákazníka stáva záväznou. Objednávka je návrhom zmluvy na dodanie tovaru či poskytnutie služby Poskytovateľom, ktorej uzatvorenie Prevádzkovateľ sprostredkúva. K uzatvorenie zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky Prevádzkovateľom.
 

IV. Dodanie kupónu

Za doručenie kupónu zákazníkovi sa považuje doručenie e-mailu s odkazom na stiahnutie elektronickej verzie kupónu. Príslušný odkaz na kupón je aktívny po vyčerpania kupónu, resp. po dobu skončenia platnosti kupónu. Kupón bude tiež možno získať zaslaním na adresu zákazníka, ktorú za tým účelom oznámi Prevádzkarovi - v takom prípade však zákazník hradí náklady na doručenie kupónu.
 

V. Podmienky použitia kupónu

Podmienky použitia kupónu (hlavne doba jeho platnosti) sú uvedené priamo na ňom, alebo boli uvedené v ponuke tovaru či služby na portáli MegaZlava.sk a zákazník sa zaväzuje k ich dodržaniu. Po uplynutí doby platnosti kupónu stráca zákazník nárok na dodanie tovaru či poskytnutie služby bez nároku na vrátenie ceny, záväzok Poskytovateľa uplynutím doby platnosti kupónu zaniká. Kupón je neprenosný. V rámci jednej objednávky (tj. v rámci jedného čerpania výhod vyplývajúcich z kupónu u Poskytovateľa) môže zákazník objednať len taký počet kupónov, ktorý je uvedený v podmienkach zľavy. Rovnako pokiaľ Poskytovateľ nestanoví inak, je možné kupón použiť len jedenkrát. Prevádzkovateľ ani Poskytovateľ nenesú zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie či zničenie kupónu. V prípade, že zákazník vymení kupón za nižší ako je jeho pôvodná hodnota (pokiaľ je to možné), nemá nárok na doplatenie hodnoty kupónu alebo nový kupón na zostatok hodnoty pôvodného.
 

VI. Cena a platenie

Cena ponúkaného tovaru či služby je vždy uvedená v ponuke na internetovom portáli MegaZlava.sk v rámci uvedenej zľavy, ktorá je poskytovaná.
Spôsob platby:
Prevodom na účet
Zákazník sa zaväzuje uhradiť cenu za kupón do 24 hodín od od objednávky kupónu na bankový účet Prevádzkovateľa.
Platba kreditnou kartou
Peniaze budú strhnuté hneď po realizácii objednávky.
Platba platobnou bránou napr. Tatrapay, Sporopay
Peniaze budú z účtu strhnuté hneď po realizácii objednávky.
Platba kreditmi
Prevádzkovateľ poskytuje svojim zákazníkom kredity vo výške jeden kredit za každých 10 €, ktoré zákazník zaplatí vyššie uvedenými spôsobmi platby. Tieto kredity môže zákazník využiť pri nákupe zliav – každý kredit má hodnotu 10 eurocentov. Kredity môže zákazník využiť pri nákupe zľavy len do výšky 100 percent jej ceny.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ponúkanú zľavu kedykoľvek zastaviť bez udania dôvodu. Zároveň sa Prevádzkovateľ zaväzuje zákazníkovi, ktorý za kupón zaplatil a zľava bola zrušená, peniaze vrátiť na jedno účet do 7 pracovných dní od doručenia platobných údajov zákazníka. O zrušení zľavy bude prevádzkovateľ informovať zákazníka e-mailom do 48 hodín od zrušenia zľavy.
 

VII. Zodpovednosť Prevádzkara a Poskytovateľa

Informácie o pôvodných cenách (pred zľavou) a zľavách uvedených na internetovom portáli MegaZlava.sk sú poskytované na základe informácií získaných od Poskytovateľa a Prevádzkovateľ tak nenesie zodpovednosť za ich správnosť. Vzhľadom k tomu, že tovar je dodávaný a služby poskytované priamo Poskytovateľom, nesie zodpovednosť za riadne a včasné dodanie tovaru či poskytnutie služby Poskytovateľ. Zákazník je tak povinný svoje práva, hlavne zodpovednosť za chyby, a akékoľvek iné prípadné reklamácie uplatňovať u Poskytovateľa. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytnutie zľavy u Poskytovateľa, lebo Prevádzkovateľ o zľavách prostredníctvom svojich internetových stránok len informuje. Prevádzkar nezodpovedá tiež za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s použitím služby či tovaru. Daňové doklady k tovarom a službám poskytuje Poskytovateľ na vyžiadanie zákazníka.
 

VIII. Odstúpenie od zmluvy

V prípade, že Poskytovateľ nedodá objednaný tovar či neposkytne objednanú službu z dôvodov na jeho strane a to ani po písomnej výzve zákazníka má zákazník právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej čiastky. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy tiež v lehote 7 dní od vykonania objednávky a to bez uvedeného dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Odstúpenie od zmluvy musí byť Poskytovateľovi doručené najneskôr 7. deň od vykonania objednávky. Odstúpenie od zmluvy z akéhokoľvek vyššie uvedeného dôvodu musí byť učinené písomnou formou na poštovú adresu uvedenú v kontaktoch (v kópii aj elektronickou poštou).
 

IX. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požiadať zákazníka o uverejnenie niektorých osobných údajov za účelom ďalšieho spracovania (napr. marketingové kampane, organizácia aktivít v rámci lojality programu). V takom prípade, bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platobnými právnymi predpismi hlavne zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov a poskytnuté osobné údaje, ktoré bude chcieť Prevádzkovateľ využiť nad rámec spracovania nutného pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, budú spracované podľa podmienok uvedených nižšie. Zákazník poskytnutím uvedených osobných údajov dobrovoľne súhlasí s tým, aby údaje poskytnuté v rozsahu, ktoré zákazník v konkrétnom prípade vyplnil či, ktoré boli o zákazníkovi získané na základe uzatvorenej zmluvy či v rámci prihlásenia na internetový portál Prevádzkovateľa, boli spracované Prevádzkovateľom a Poskytovateľom za účelom zaistenia potrebnej komunikácie pre plnenie uzatvorenej zmluvy, pre účely vnútorných rozborov a analýz. V prípade, keď je príjemca tovaru či služby osoba odlišná od zákazníka, môžu byť jej osobné údaje použité len pre účely splnenia zmluvy, k akémukoľvek ďalšiemu spracovaniu ich osobných údajov je nutný ich výslovný súhlas. K spracovaniu vyššie uvedených osobných údajov môže Prevádzkovateľ poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Zákazník zároveň výslovne súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho osobné údaje využiť na marktingové aktivity svojich produktov a služieb. Zákazník (registrovaný zákazník) môže kedykoľvek písomne na dostupných kontaktných miestach uvedených na internetových stránkach Prevádzkara požiadať o vymazanie osobných údajov alebo ich opravu.
 

X. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovom portálMegaZlava.sk v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Ak odošle zákazník objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Vzťahy, ktoré neupravujú Všeobecné obchodné podmienky, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Webová prezentácia iných objektov, na ktoré internetové stránky Prevádzkovateľ odkazuje, nie sú pod kontrolou Prevádzkovateľa a ten preto nezodpovedá za ich obsah či vzhľad. Prevádzkovateľ zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či propagáciu akejkoľvek tretej osoby prostredníctvom internetového portálu MegaZlava.sk.
 


Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 25. 09. 2011.